Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Jong Hattem kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Jong Hattem, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan De Jong Hattem verstrekt. De Jong Hattem kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom De Jong Hattem gegevens nodig heeft

De Jong Hattem verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Jong Hattem uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang De Jong Hattem gegevens bewaart

Uw geregistreerde gegevens worden uit het bestand van De Jong Hattem gewist dan wel verwijderd uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. In het geval van een onderhoudsovereenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en uiterlijk 12 maanden na afloop van deze overeenkomst verwijderd.

Delen met anderen

De Jong Hattem verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dejonghattem. De Jong Hattem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is De Jong Hattem eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan De Jong Hattem kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Wilt u een schriftelijk overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens ontvangen, dan is De Jong Hattem gerechtigd u een vooraf te betalen redelijk bedrag voor gemaakte kopieerkosten in rekening te brengen.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van De Jong Hattem de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van De Jong Hattem in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Beveiligen

De Jong Hattem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Jong Hattem maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De Jong Hattem is als volgt te bereiken
Post –en Vestigingsadres: De Netelhorst 1, 8051 KE Hattem
Telefoon: +31 (0)38 444 37 77
E-mailadres: info@dejonghattem.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

De inhoud van onze sites is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid1 TMG volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze sites. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen informatie van vreemden te controleren of om onderzoek te doen naar omstandigheden die duiden op illegale activiteiten. De verplichting voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijft hierdoor onaangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdpunt van het bekend worden van een concrete overtreding. Wij zullen, indien dergelijke overtredingen bekend worden, de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links op deze website

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze vreemde inhoud. Voor de inhoud van de sites waarnaar gelinkt wordt is altijd de aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De website waarnaar wordt gelinkt worden op het moment van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke schendingen van rechten. Illegale inhoud was op het moment van het plaatsen van de link niet waarneembaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter niet redelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Wij zullen, indien overtredingen bekend worden, dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website vervaardigde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het kopiëren, bewerken, de distributie en elke vorm van gebruik wat buiten de grenzen van het auteursrecht vallen vereisen schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant gemaakt is, dienen de auteursrechten van derden in acht te worden genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangemerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht ontdekken, vragen wij u ons hierop te wijzen. Wij zullen, indien bekend wordt dat auteursrechten geschonden worden, de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.